Szkolne Koło PCK realizuje zadania oświatowo – zdrowotne i opiekuńcze. Głównymi założeniami działalności koła są:


• kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy zachowania przejawiającej się we wrażliwości na los drugiego człowieka,

• wyrabianie gotowości do niesienia pomocy,

• wyrabianie nawyków dbałości o środowisko,

• upowszechnienie idei honorowego oddawania krwi (pogadanki, udział w konkursach plastycznych),

• popularyzacja zdrowego stylu życia,

• propagowanie zasad zdrowego odżywiania,

• propagowanie zasad zdrowych form spędzania czasu wolnego,

• popularyzacja wiedzy dotyczącej szkodliwośći palenia paierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków,

• uświadamianie młodzieży do konieczności nabycia podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

• poznanie pracy Polskiego Czerwonego Krzyża,

• poznanie historii PCK,

• poznanie podstawowych pojęć: humanitaryzm, prawa człowieka, godność człowieka.

 


 kliknij aby powiększyć