Starając się o przyjęcie dziecka do naszych szkół należy złożyć do dyrektora ośrodka następujące dokumenty. W przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum:


     - orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, na dany etap kształcenia a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu głębokim - orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, 

     - dokumenty szkolne (świadectwo z ostatniej klasy, arkusz ocen, opinię wychowawcy klasy), 

     - odpis aktu urodzenia z numerem ewidencyjnym i potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały, 

     - poświadczenie ubezpieczenia zdrowotnego, 

     - dwa zdjęcia na legitymację szkolną.


W przypadku szkół zawodowych dodatkowo:

       - podanie o przyjęcie do szkoły z określeniem kierunku kształcenia, 

       - życiorys,

      - zaświadczenie o zdolności do wykonywania zawodu wydane przez lekarza Poradni Medycyny Pracy lub lekarza rodzinnego w przypadku SPDP.


Jeżeli rodzice podejmą decyzję o umieszczeniu dziecka w Internacie, w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny, mają prawo ubiegać się o zwolnienie z odpłatności za jego pobyt.


Wzory dokumentów dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej.