Dzieje Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ostrzeszowie sięgają roku 1970, kiedy to Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 oddał do użytku 1 września nowy budynek Internatu na 320 miejsc. Gmach Internatu był okazały, mieścił się w dwóch segmentach, z osobnym dla dziewcząt i dla chłopców. Młodzież znalazła tu doskonałe warunki do nauki i kulturalnego spędzania czasu wolnego.


Od 1 stycznia 1973 roku Internat ZSZ przemianowany został na Bursę Szkolnictwa Zawodowego, która stała się samodzielną, niezależną od szkoły placówką wychowawczą. W takim kształcie placówka funkcjonuje do lat 80-tych. Od roku 1982 zapotrzebowanie na usługi świadczone przez Bursę Szkolnictwa Zawodowego maleją. Związane to jest z rosnącymi kosztami utrzymania wychowanków oraz nasyceniem rynku lokalnego na specjalistów branży drzewnej, jak i mniejszym napływem młodzieży ze wschodnich województw.


W maju 1984 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kaliszu podejmuje decyzję o utworzeniu w wolnych pomieszczeniach Bursy, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.


Plan zostaje zrealizowany i 1 września 1984 roku przy Bursie Szkolnictwa Zawodowego zaczyna funkcjonować SOSW. W nowej placówce naukę rozpoczyna 107 uczniów. Z tej grupy 28 wychowanków zamieszkało w Internacie.


W roku 1996 do kolejnych wolnych pomieszczeń przeniesiona zostaje filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, a od 1 września 1996 roku Dom Dziecka z Książenic gm. Grabów. W związku z tymi zmianami decyzją Kuratora Oświaty w Kaliszu placówka zostaje przemianowana w Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w skład którego wchodzi Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy i Dom Dziecka.


Nowy podział administracyjny jaki nastąpił od 1 stycznia 1999 r. spowodował, że ZPOW w Ostrzeszowie podporządkowany został Starostwu Powiatowemu. Rok 1999 to rok dalszych przeobrażeń placówki związanych z reformą Oświaty. Dotychczasowa ośmioletnia szkoła specjalna przekształcona zostaje w sześcioletnią szkołę podstawową oraz gimnazjum specjalne. Funkcjonują również klasy przysposabiające do pracy po 8-klasowej szkole życia.


Dom Dziecka 1 stycznia 2000 r. przekształcony zostaje w samodzielną jednostkę, a nadzór merytoryczny zostaje przekazany PCPR. W ten sposób ZPOW traci swoje znaczenie, jednostką dominującą staje się znów Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. 


Od 1 września 2003 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym została powołana AKTEM ZAŁOŻYCIELSKIM Nr OK.4311-1/2003 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna na podbudowie programowej gimnazjum. Pierwsi uczniowie rozpoczęli w niej naukę w roku szkolnym 2004/2005.


Dotychczas młodzież kończąca nasze gimnazjum kontynuowała naukę w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie.


Od 1 września 2005 r. w Ośrodku została założona trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.


W 2009 roku minęło 25 lat istnienia SOSW w Ostrzeszowie.


Od 1 września 2012r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym została utworzona grupa przedszkolna.


Z dniem 1 lutego  2013r. Rada Powiatu w Ostrzeszowie zakłada przedszkole specjalne o nazwie "Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  w Ostrzeszowie – Przedszkole Specjalne w Ostrzeszowie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi."


W odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska  lokalnego  z dniem 1 stycznia 2015 r. Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie utworzył  Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka przy Specjalnym  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ostrzeszowie.


W 2015 roku minęło 30 lat  istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ostrzeszowie.


Z dniem 1 września 2017r. w związku z wprowadzoną reformą oświaty rozpoczęła swoją działalność Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia.