Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy jest placówką dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie wychowanków na miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym, w integracji ze środowiskiem. Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę, warunki do nauki i wychowania oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. 

W powiecie ostrzeszowskim jest to jedyna placówka tego typu.Rodzice wychowanków naszej placówki mogą liczyć na pomoc przy:

       • kompletowaniu dokumentacji na komisje orzekające o stopniu niepełnosprawności, 

       • rozwiązywaniu problemów wychowawczych, zdrowotnych ich dzieci, 

       • organizowaniu wypoczynku np. turnusy rehabilitacyjne, kolonie, obozy, wycieczki itp.Wychowankowie ośrodka mają zapewnione:

       • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

       • indywidualizację metod, form i programów nauczania,

       • opiekę pedagoga szkolnego,

       • opiekę psychologa,

       • opiekę pielęgniarki na czas pobytu w szkole,

       • zajęcia w świetlicach szkolnych,

       • udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach działających kół zainteresowań,

       • bezpłatne dojazdy.


     

W ośrodku prowadzone są zajęcia rewalidacyjne i rehabilitacyjne:

        • korygujące wady mowy,

        • korygujące wady postawy,

        • w zakresie doskonalenia technik szkolnych,

        • w zakresie orientacji przestrzennej poruszania się, 

        • w zakresie usprawniania manualnego, 

        • dydaktyczno - wyrównawcze,

        • wspomaganie komputerowe technik szkolnych,

        • kształtujące kreatywność,

        • przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

        • zajęcia wychowawcze,

        • neuroterapia EEG Biofeedback,

        • terapia tyflopedagogiczna,

        • terapia surdopedagogiczna,

        • terapia ręki,

        • terapia taktylna,

        • arteterapia,

        • dogoterapia,

        • hipoterapia.